اجناس فروخته شده تا یک هفته قابل پس دادن می باشند.