اجناس فروخته شده تا یک هفته قابل پس دادن می باشند.

سن: ۱۶ پا: گوفي. تریک مرد علاقه: آلفا فليپ. از کی اسکیت میکنی: ۵ سال اسکیت میکنم. بچه کجایی: کرمان.

سن: ۲۵ پا: گوفی. تریک مرد علاقه: ۳۶۰ فلیپ. از کی اسکیت میکنی: ۱۱ اسکیت میکنم. بچه کجایی: تهران

سن: ۱۹ پا: رگولار. تریک مرد علاقه: نالی وریال هیلفلیپ. از کی اسکیت میکنی: ۴ سال اسکیت میکنم. بچه کجایی: تهران

سن: ۱۹ پا: گوفي. تریک مرد علاقه: اینوارد فلیپ. از کی اسکیت میکنی: ۵ سال اسکیت میکنم. بچه کجایی: کرمان.

سن: ۳۴ پا: رگولار تریک مرد علاقه: تیل اسلاید از کی اسکیت میکنی: از ۱۳۸۰ اسکیت میکنم. بچه کجایی: تهران

سن: ۲۳ پا: رگولار تریک مرد علاقه: کیکفلیپ تا مرگ!!!!! از کی اسکیت میکنی: از ۱۰ سالگی با چند سال استراحت بینش. بچه کجایی: تهران

سن: ۲۰ پا: گوفی. تریک مرد علاقه: نوز گرایند. از کی اسکیت میکنی: ۵ سال اسکیت میکنم. بچه کجایی: کرمان.

سن: ۲۰ پا: رگولار. ش تریک مرد علاقه: کیکفلیپ ٬ سمیث گرایند. از کی اسکیت میکنی: ۳ سال اسکیت میکنم. بچه کجایی: اهواز به دنیا اومدم ولی تهران زندگی میکنم.